Polityka prywatnościPolityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 7 listopada 2023 r.

WPROWADZENIE

Firma Quadrant Strategies LLC i jej spółki zależne (łącznie „Quadrant”, „my” lub „nas”) rozumieją, że prywatność użytkownika jest dla niego ważna. Firma Quadrant zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkownika i ochrony jego danych osobowych, które obejmują wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie użytkownika jako osoby fizycznej (łącznie „dane osobowe”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje na temat tego, kim jesteśmy oraz w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy lub udostępniamy dane osobowe użytkownika. Wyjaśnia ona również prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych oraz sposób kontaktowania się z nami lub organami nadzorczymi w przypadku złożenia skargi. Wszystkie praktyki i metody ochrony prywatności opisane w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące normy, przepisy i wymogi. Terminy zapisane wielką literą w niniejszej polityce prywatności mają znaczenie przypisane im w niniejszym dokumencie.

ZAKRES

O ile poniżej nie zaznaczono inaczej, niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych, które firma Quadrant przetwarza jako administrator w związku ze swoją działalnością badawczą i świadczonymi usługami, które są gromadzone od osób, które rejestrują się lub uczestniczą w naszych działaniach badawczych, obecnych, byłych i potencjalnych klientów, sprzedawców i partnerów lub za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji i komunikatów, które zawierają łącze do niniejszej Polityki prywatności (zwanych łącznie „witrynami”).

Dane nieobjęte zakresem Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy i wykonawców. Jeśli użytkownik potrzebuje tych powiadomień, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych znajdujących się poniżej w sekcji „Kontakt”.

Ponadto, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w imieniu naszych klientów lub dostawców jako „podmiot przetwarzający” lub „usługodawca” zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności („dane osób trzecich”). Przetwarzanie przez nas danych osób trzecich podlega warunkom naszych umów z każdym dostawcą lub klientem, który jest „administratorem” lub „firmą” zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności w odniesieniu do danych, które przetwarzamy w ich imieniu. W takich przypadkach dostawcy lub klienci firmy Quadrant są odpowiedzialni za zapewnienie, że istnieje odpowiednia podstawa prawna do przetwarzania danych osób trzecich przez firmę Quadrant oraz że dostarczono odpowiednie powiadomienie i uzyskano niezbędną zgodę na przetwarzanie takich danych.

Dodatkowe powiadomienia W niektórych przypadkach mogą zostać dostarczone dodatkowe lub uzupełniające informacje o ochronie prywatności (każda „dodatkowa informacja”), które będą miały zastosowanie do niektórych danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez nas w związku z konkretnymi świadczonymi przez nas usługami. Dodatkowe powiadomienie będzie miało zastosowanie w zakresie, w jakim występuje konflikt z niniejszą polityką prywatności, w odniesieniu do danych osobowych użytkownika, które podlegają temu dodatkowemu powiadomieniu.

GROMADZONE DANE

Gromadzimy, wykorzystujemy i ponosimy odpowiedzialność za określone dane osobowe użytkownika, a także Informacje o badaniu zgodnie z poniższym opisem.

Rekrutacja W celu prowadzenia badań kontaktujemy się bezpośrednio lub gromadzimy dane kontaktowe osób, które mogą uczestniczyć w naszych działaniach badawczych („uczestnicy badań”). Uczestników badań często rekrutujemy poprzez bezpośredni kontakt za pośrednictwem ogólnodostępnych źródeł, takich jak LinkedIn, Facebook lub inne profile w mediach społecznościowych. Możemy również gromadzić informacje z innych ogólnodostępnych źródeł, takich jak strony internetowe osób trzecich lub publiczne bazy danych. W przypadku niektórych badań angażujemy zewnętrznych dostawców usług w celu dostarczenia list potencjalnych respondentów. Czasami klient sponsorujący badanie („Sponsor badania”) może dostarczyć firmie Quadrant listy respondentów, z którymi chciałby się skontaktować w celach badawczych. Firma Quadrant przetwarza takie Dane osób trzecich, które otrzymuje od dostawców i sponsorów badań, zgodnie z umowami między firmą Quadrant a stroną dostarczającą te dane.

Działalność badawcza Firma Quadrant gromadzi dane osobowe bezpośrednio od uczestników badań na poniższe sposoby:

 1. Badania naukowe – uczestnicy zrekrutowani przez firmę Quadrant Gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od uczestników badań, którzy biorą udział w zarządzanych przez nas działaniach badawczych, takich jak ankiety internetowe, grupy fokusowe, fora internetowe, panele, ankiety i wywiady osobiste. Dane osobowe mogą być gromadzone osobiście, telefonicznie, tekstowo, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub usługi komunikacji wideo stron trzecich. Wszystkie dane osobowe zebrane podczas naszych badań naukowych są gromadzone za aktywną i świadomą zgodą uczestnika badań. Dane osobowe użytkownika dotyczące tych projektów zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne lub ich przechowywanie nie będzie wymagane przez prawo, co zwykle następuje dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu projektu.
 2. Autorskie panele badawcze firmy Quadrant Gdy uczestnicy badań rejestrują się, aby zostać członkiem jednego z naszych paneli badań rynkowych, gromadzimy i przechowujemy dane osobowe wymagane do skontaktowania się z tymi uczestnikami badań i określenia ich kwalifikowalności do konkretnego projektu. Niniejsze dane osobowe przechowujemy w bezpieczny sposób tak długo, jak jest to konieczne do rekrutacji do projektów. Dane osobowe każdego uczestnika panelu związane z poszczególnymi projektami zostaną jednak usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne lub ich przechowywanie nie będzie wymagane przez prawo, co zwykle następuje dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu projektu.
 3. Wspólne działania badawcze Firma Quadrant często angażuje zewnętrznych dostawców usług badawczych, którzy mogą rekrutować uczestników badań, z którymi mają wcześniejsze relacje, bezpośrednio do badania i prowadzić działania badawcze przy minimalnym udziale firmy Quadrant lub sponsora badań. W takich przypadkach firma Quadrant może dostarczyć materiały na potrzeby badań, takie jak pytania do wywiadów lub przewodniki po rozmowach, ale będzie wówczas działać jedynie jako obserwator i gromadzić minimalne dane osobowe (które mogą obejmować dane, takie jak link do LinkedIn lub filmy z udziału w grupie fokusowej). Dane osobowe użytkownika dotyczące tych projektów zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne lub ich przechowywanie nie będzie wymagane przez prawo, co zwykle następuje dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu projektu.
 4. Informacje o badaniu Firma Quadrant może, podczas zarządzania badaniem naukowym, zbierać odpowiedzi od uczestników badania, które nie mieszczą się w definicji danych osobowych („Informacje o badaniu”). Uczestnik badań może przykładowo otrzymywać ankiety od firmy Quadrant. Ankiety te zawierają pytania dotyczące zainteresowań, potrzeb i postaw użytkowników. Firma Quadrant otrzyma odpowiedzi na te ankiety, ale indywidualne odpowiedzi zostaną zazwyczaj zanonimizowane w zbiorczym zestawie danych podczas przedstawienia ich sponsorowi badań. Innym przykładem informacji o badaniu mogą być zredagowane i niewyraźne nagrania wideo z grupy fokusowej lub wywiadu, które są udostępniane sponsorowi badań. Podstawowym wyjątkiem od tej zasady jest to, że czasami, na żądanie z wyprzedzeniem i za odpowiednią zgodą, możemy udostępnić sponsorowi badań wyraźne nagrania wideo grupy fokusowej. Taki rodzaj danych osobowych byłby wykorzystywany tylko do celów badań i usunięty, gdy tylko przestaną one być potrzebne lub ich przechowywanie nie będzie wymagane przez prawo, co zwykle następuje dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu projektu. W przypadkach, w których istnieje wyjątek, szczegółowe warunki tego wyjątku zostaną ujawnione uczestnikom badań na początku ich udziału w samym badaniu, uczestnicy zostaną poproszeni o wyrażenie zgody, którą będą mogli w dowolnej chwili wycofać.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych Możemy gromadzić poniższe informacje bezpośrednio od użytkownika:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu i dane firmy, w tym nazwa firmy i stanowisko
 • Numer ubezpieczenia społecznego lub inne informacje umożliwiające nam sprawdzenie i weryfikację tożsamości użytkownika za jego wyraźną zgodą
 • Data urodzenia
 • Informacje o płci użytkownika za jego wyraźną zgodą
 • Tożsamość narodowa i rasa / pochodzenie etniczne za wyraźną zgodą użytkownika
 • Pełny adres i kod pocztowy, adres IP lub inne dane dotyczące lokalizacji, jeśli użytkownik zdecyduje się je nam przekazać
 • Numery identyfikacyjne klienta
 • Rejestracja twarzy/zdjęć/wideo i głosu użytkownika za jego wyraźną zgodą
 • Kwestie osobiste lub zawodowe, w tym dochody, poglądy lub przynależność polityczna, preferencje seksualne, dolegliwości medyczne (nieudokumentowane), przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych i pseudonimy, za wyraźną zgodą użytkownikaZawodowa obecność użytkownika w Internecie, np. identyfikator lub profil na Facebooku/LinkedIn/Twitterze / w innych serwisach społecznościowych

Gromadzimy te dane osobowe w zakresie wymaganym do prowadzenia naszych badań i innych działań biznesowych. Spośród informacji wymienionych powyżej, numer ubezpieczenia społecznego, pochodzenie narodowe, rasowe lub etniczne, poglądy polityczne lub przynależność, preferencje seksualne, dolegliwości medyczne, przekonania religijne lub filozoficzne i/lub przynależność do związków zawodowych są również wrażliwymi albo „specjalnymi kategoriami” danych osobowych. W niektórych przypadkach może być konieczne podanie dodatkowych danych osobowych (w tym wrażliwych danych osobowych), aby w pełni uczestniczyć w badaniu, takim jak grupa fokusowa lub wywiad pogłębiony. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych lub wrażliwych danych osobowych, o które prosimy, może to opóźnić lub uniemożliwić nam świadczenie usług na rzecz użytkownika i naszych klientów. Jeśli użytkownik otrzyma zachętę do udziału w badaniu, musi przekazać dane osobowe (w tym wrażliwe dane osobowe), takie jak wypełniony formularz W-9 lub W-8BEN i adres e-mail firmie Quadrant lub zewnętrznemu usługodawcy, z którym zawarliśmy umowę na dokonywanie płatności na rzecz uczestników badania. Jeśli użytkownik nie poda wymaganych danych osobowych, firma Quadrant nie będzie w stanie wypłacić mu żadnych premii związanych z jego udziałem w naszych badaniach.

Nie istnieją żadne inne ustawowe lub umowne wymogi dotyczące przekazywania nam danych osobowych przez użytkownika.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Firma Quadrant gromadzi i przetwarza dane osobowe i informacje o badaniu w ramach swojej działalności badawczej. Na przykład firma Quadrant prosi uczestników badań o informacje demograficzne w celu wstępnej kwalifikacji członków lub gospodarstw domowych do ankiet skierowanych do określonych grup. Firma Quadrant wykorzystuje również te informacje, aby zapewnić, że nasze projekty badawcze dokładnie reprezentują populację odbiorców jako całość. Firma Quadrant może również wykorzystywać dane osobowe użytkownika lub informacje o badaniu w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i obowiązkami w zakresie sprawozdawczości korporacyjnej.

Dane osobowe i informacje o badaniu mogą być łączone z informacjami zebranymi na temat użytkownika przez firmę Quadrant z rejestrów publicznych. Te źródła informacji pomagają nam prowadzić nasze działania badawcze, takie jak ankiety online, wywiady pogłębione i grupy fokusowe.

Uczestnicy badania zawsze mają możliwość odmowy udziału lub „rezygnacji” z projektu badawczego po wyrażeniu zgody na udział. Prosimy zapoznać się z sekcją „Jak korzystać ze swoich praw” znajdującą się w niniejszej polityce prywatności.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika w celach wymienionych powyżej może opierać się w całości lub w części na poniższych elementach:

 • Nasze uzasadnione interesy Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak zapewnienie dostępu do usług, które zleciliśmy sponsorom badań, ochrona, utrzymanie i ulepszanie naszych usług badań rynkowych, oraz ogólne prowadzenie lub ulepszanie naszej działalności;
 • Zgoda użytkownika Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, firma Quadrant uzyska zgodę użytkownika na niniejszą Politykę prywatności oraz gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jego Danych osobowych;
 • Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem. Użytkownik będzie musiał udostępnić firmie Quadrant swoje dane osobowe (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) w celu zawarcia z nią umowy, takiej jak umowa panelowa lub inna zgoda na udział w badaniu; i/lub
 • Zgodność z przepisami prawa Przetwarzanie niektórych informacji może być konieczne w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH; ODBIORCY DANYCH I MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Firma Quadrant nie będzie celowo ujawniać ani przekazywać (jak również podejmie uzasadnione kroki, aby zapobiec nieautoryzowanemu lub przypadkowemu ujawnieniu) danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez podstawy prawnej lub w inny sposób dozwolony przez prawo, czy to do własnych celów marketingowych takich stron trzecich, czy w inny sposób, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej sekcji.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym usługodawcom zaangażowanym przez firmę Quadrant w celu świadczenia usług związanych z witrynami oraz działalnością biznesową firmy Quadrant, w tym w związku z niektórymi świadczonymi klientom usługami, w sposób uzgodniony w naszych umowach o świadczenie usług na rzecz klientów i wszelkich umowach z użytkownikiem. Podczas prowadzenia badań możemy udostępniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi i wykonują funkcje w naszym imieniu w celu wspierania naszych interakcji z użytkownikiem, w tym na przykład przetwarzania materiałów rekrutacyjnych, administrowania ankietami, hostowania ankiet, projektowania i/lub obsługi funkcji ankiety, analizowania interakcji użytkowników z ankietą, przeprowadzania badań fokusowych lub wywiadów albo ogólnie komunikowania się z użytkownikiem. Nagrania audio wywiadów, sesji grup fokusowych i innych działań badawczych, które mogą zawierać dane osobowe, jeśli użytkownik udostępnił je podczas działań badawczych, mogą być udostępniane komercyjnie dostępnej usłudze transkrypcji w celu transkrypcji informacji dostarczonych przez użytkownika podczas działań badawczych. Nagrania wideo mogą być udostępniane dostawcy, który odpowiada za redagowanie treści i/lub rozmywanie rysów twarzy w celu usunięcia danych osobowych z takich nagrań.

Utrzymujemy procesy mające na celu zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych przez zewnętrznych dostawców usług jest zgodne z niniejszą polityką prywatności i chroni poufność, bezpieczeństwo i integralność danych osobowych użytkownika. Jeśli zaangażujemy zewnętrznego dostawcę do przetwarzania danych osobowych użytkownika, dostawca będzie podlegał wiążącym zobowiązaniom umownym do: (i) przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi uprzednimi pisemnymi instrukcjami; oraz (ii) stosowania środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych; wraz z wszelkimi dodatkowymi wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Ponadto możemy ujawniać informacje o użytkowniku:

 • Użytkownikowi oraz, w stosownych przypadkach, wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi;
 • Naszym podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym;
 • W uzasadnionych celach biznesowych (w tym w celu prowadzenia naszych witryn i świadczenia usług na rzecz użytkownika lub naszych sponsorów badań);
 • W odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów ścigania lub innych urzędników państwowych,
 • Zgodnie z wymogami prawa lub procesu prawnego;
 • Gdy uznamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzewanej albo faktycznej nielegalnej działalności;
 • Jeśli ujawnienie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów danej osoby;
 • Ochrona naszej własności, usług i praw;
 • Zapobieganie oszustwom wobec firmy Quadrant, naszym spółkom zależnym, stowarzyszonym i/lub partnerom biznesowym;
 • Wspieranie funkcji audytu, zgodności i ładu korporacyjnego; lub
 • Przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

Możemy również ujawnić lub przekazać dane osobowe użytkownika w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji lub innego przeniesienia lub zbycia całości albo części naszej działalności.

Gromadzimy dane osobowe i informacje badawcze na całym świecie i przechowujemy je głównie w Stanach Zjednoczonych. Ponadto witryny mogą być przeglądane i hostowane przez firmę Quadrant i naszych zewnętrznych dostawców usług w dowolnym miejscu na świecie. Możemy przekazywać, przetwarzać i przechowywać dane użytkownika poza jego krajem zamieszkania, wszędzie tam, gdzie my, firma Quadrant lub nasi zewnętrzni dostawcy usług prowadzimy działalność dla naszych celów biznesowych. Czasami dane osobowe mogą być przekazywane przez naszych zewnętrznych dostawców usług z jednego kraju do drugiego. Wszelkie takie transfery danych osobowych i informacji o badaniu będą przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i objęte odpowiednimi wymogami umownymi.

Wdrożyliśmy mechanizmy prawne mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez firmę Quadrant i wszelkich zewnętrznych dostawców usług, w tym przekazywanie danych osobowych do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika lub kraj, który nie otrzymał „decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony” lub podobnej decyzji od odpowiedniego organu regulacyjnego. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, zapewniamy, że takie transfery podlegają właściwemu mechanizmowi transferu opisanemu w odpowiednich przepisach dotyczących prywatności danych. Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat tych mechanizmów prawnych, które mogą obejmować standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej („UE”), powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych umieszczonych poniżej w sekcji „Kontakt”. Korzystając z którejkolwiek z witryn, podając informacje na którejkolwiek z nich lub uczestnicząc w naszych badaniach, użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na transgraniczne przekazywanie i hosting takich informacji.

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane przez firmę Quadrant na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Organy rządowe Stanów Zjednoczonych mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika przechowywanych na serwerach USA zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi nadzoru, ale obecnie nie istnieją skuteczne mechanizmy dochodzenia roszczeń przez osoby, które sprzeciwiają się takiemu dostępowi.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Firma Quadrant dokłada wszelkich starań, aby przekazywane nam dane były bezpieczne i wdrożyła ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dostawcy, wykonawcy lub partnerzy firmy Quadrant, którzy mają dostęp do danych osobowych użytkownika w związku ze świadczeniem usług na rzecz firmy Quadrant, są zobowiązani na mocy umowy do zachowania poufności informacji i nie mogą wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu niż świadczenie usług, które dla nas wykonują.
Firma Quadrant zabezpiecza również dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem. Dostęp do tych baz danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub agenci firmy Quadrant oraz zewnętrzni dostawcy usług wykonujący dozwolone funkcje biznesowe, a ci pracownicy, agenci i dostawcy usług są zobowiązani do traktowania tych informacji jako poufnych. Pomimo tych uzasadnionych środków ostrożności firmy Quadrant nie może zagwarantować, że osoby nieupoważnione nie uzyskają dostępu do danych osobowych użytkownika.

DOKŁADNOŚĆ DANYCH

Firma Quadrant podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że:

 • przetwarzane przez nas dane osobowego użytkownika są dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane; oraz
 • wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe, które są niedokładne (biorąc pod uwagę cele, dla których są przetwarzane), zostaną niezwłocznie usunięte lub poprawione.

Od czasu do czasu możemy poprosić użytkownika o potwierdzenie dokładności swoich danych osobowych.

PRZECHOWYWANIE

Przechowujemy informacje o użytkowniku, jego udziale w naszych badaniach i korzystaniu z naszych witryn tak długo, jak jest to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych określonych w niniejszej polityce prywatności. Konkretne okresy, przez które przechowujemy informacje o użytkowniku, różnią się w zależności od charakteru informacji, powodu, dla którego ich potrzebujemy, oraz tego, czy dane osobowe są pozbawione elementów umożliwiających identyfikację. Bierzemy również pod uwagę minimalne i maksymalne niezbędne okresy przechowywania określone przez obowiązujące przepisy prawa, zalecane przez standardy branżowe, określone w umowach z naszymi sponsorami badań i dostawcami oraz inne zobowiązania prawne.

PLIKI COOKIE

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, w tym znaczników pikselowych lub sygnalizatorów nawigacyjnych (zwanych łącznie „plikami cookie”), do gromadzenia pewnych informacji na naszych witrynach. Zezwalamy również niektórym stronom trzecim na korzystanie z plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z naszych witryn. Informacje gromadzone przez te technologie śledzenia mogą obejmować (a) adres protokołu internetowego (IP), unikalne identyfikatory urządzeń, lokalizację, typ przeglądarki i informacje o dostawcy usług internetowych; (b) informacje o tym, kiedy i w jaki sposób użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Witryn i z nich korzysta, takie jak odwiedzane domeny, z jakich funkcji korzystał i jak długo, strona internetowa, która skierowała użytkownika do nas, oraz znaczniki daty i godziny związane z korzystaniem z witryn; (c) informacje o urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do witryn, takie jak typ urządzenia, identyfikator urządzenia oraz ustawienia urządzenia/przeglądarki; oraz (d) lokalizacja urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do witryn na podstawie GPS lub Wi-Fi.
Rozróżniamy pliki cookie, które są niezbędne dla technicznego funkcjonowania usług i opcjonalne analityczne pliki cookie.

Rodzaj pliku cookie Opis
Niezbędne pliki cookie Są to pliki cookie, które są wymagane do włączenia podstawowych funkcji witryn, takich jak dostosowanie preferencji zgody użytkownika oraz inne funkcje rozwiązywania problemów i bezpieczeństwa. Bez tych niezbędnych plików cookie Witryny nie będą działać tak sprawnie, jak byśmy sobie tego życzyli.
Analityczne pliki cookie Analityczne pliki cookie pozwalają nam lepiej zrozumieć, ilu użytkowników odwiedza nasze witryny, ile razy nas odwiedzają i ile razy użytkownik odwiedził określone strony w naszych witrynach. Chociaż analityczne pliki cookie pozwalają nam gromadzić określone informacje o odwiedzanych stronach i o tym, czy użytkownik odwiedził nasze witryny wielokrotnie, nie możemy ich używać do uzyskiwania szczegółowych informacji, takich jak imię i nazwisko lub adres. Korzystamy z Google Analytics. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w dokumencie „Jak Google wykorzystuje informacje z witryn lub aplikacji korzystających z naszych usług”, który można znaleźć pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który Google może od czasu do czasu udostępniać.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Firma Quadrant nigdy nie będzie przetwarzać danych osobowych osób poniżej 16. roku życia bez zgody ich rodzica lub opiekuna. W przypadku nieumyślnego zebrania danych osobowych od osoby w wieku poniżej 16 lat bez zgody rodzica lub opiekuna niezwłocznie usuniemy takie dane osobowe, gdy tylko zostaniemy o tym poinformowani.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W zależności od miejsca zamieszkania użytkownika i rodzaju przedmiotowych danych osobowych, użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa w odniesieniu do jego danych osobowych. Na przykład, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, w tym przepisami obowiązującymi w UE / EOG / Wielkiej Brytanii, Brazylii, Indiach i/lub niektórych stanach w Stanach Zjednoczonych (np. w Kalifornii) użytkownikowi mogą przysługiwać prawa wymienione poniżej. Należy pamiętać, że wiele z tych praw podlega wyjątkom i ograniczeniom.

 • Prawo dostępu Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a w takim przypadku ma prawo zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, w tym ich kopii.
 • Prawo do sprostowania Użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia lub uzupełnienia wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat.
 • Prawo do usunięcia danych (tj. prawo do ich zapomnienia). Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli jego dane osobowe lub, w stosownych przypadkach, poddali je anonimizacji.
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych. Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, jak dane osobowe są przechowywane, w jaki sposób i w jakim celu.
 • Prawo do anonimizacji. Użytkownik ma prawo zażądać anonimizacji niepotrzebnych lub nadmiernych danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali dane osobowe, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie; a także ma prawo do przekazania takich danych osobowych innemu podmiotowi.
 • Prawo do wycofania zgody. W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, ma on prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych.
 • Prawo do zakazania sprzedaży lub udostępniania danych osobowych. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania swoich danych osobowych. Pojęcie „udostępnianie” jest szeroko rozumiane i obejmuje przekazywanie danych osobowych konsumenta stronie trzeciej za wynagrodzeniem. Obecnie nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników.
 • Prawo do żądania dalszych informacji. Użytkownik ma prawo zażądać dodatkowych informacji o podmiotach publicznych i prywatnych, którym udostępniliśmy dane osobowe, oraz informacji o możliwości wstrzymania zgody i konsekwencjach takiej decyzji.
 • Prawo do rezygnacji z korzystania z technologii zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Użytkownik ma prawo zrezygnować i, w stosownych przypadkach, zażądać przeglądu zautomatyzowanych decyzji, które mają wpływ na jego interesy. Obecnie nie korzystamy z technologii zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  Prawo do rezygnacji z wykorzystywania przez nas wrażliwych danych osobowych użytkownika (w określonych przypadkach i jeśli jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa). Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego wrażliwych danych osobowych. Obecnie jednak nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych w celach innych niż określone w niniejszej polityce prywatności lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo, a te zastosowania nie mogą być ograniczone na mocy prawa stanu Kalifornia.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Jeśli użytkownik znajduje się w Indiach, ma również prawo do złożenia skargi do inspektora ds. skarg i zażaleń. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych lub inspektorem ds. skarg i zażaleń.
Jeśli użytkownik zdecyduje się dochodzić któregokolwiek z tych praw na mocy obowiązujących przepisów, otrzyma od nas odpowiedź w terminie określonym przez obowiązujące prawo. Należy pamiętać, że wiele z powyższych praw podlega wyjątkom i ograniczeniom. Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć żądanych informacji lub wprowadzić żądanej zmiany, użytkownik zostanie poinformowany o przyczynach takiej decyzji.
Prawa użytkownika i nasze odpowiedzi będą się różnić w zależności od stanu lub kraju zamieszkania. Należy pamiętać, że użytkownik może znajdować się w jurysdykcji, w której nie jesteśmy zobowiązani lub nie możemy spełnić jakiegoś żądania. W takim przypadku żądanie użytkownika może nie zostać spełnione.
Nie dyskryminujemy osób, które korzystają z praw opisanych w niniejszej polityce prywatności. Firma Quadrant może jednak wymagać wykorzystania danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia dostępu do naszych usług lub udziału w naszych badaniach.

EGZEKWOWANIE SWOICH PRAW

Tylko użytkownik lub osoba zarejestrowana w odpowiednim podmiocie rządowym, jeśli jest to wymagane (np. w Kalifornii) i upoważniona przez użytkownika do działania w jego imieniu, może złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki dotyczący jego danych osobowych.

Możliwe do zweryfikowania żądanie konsumenta musi:

 • podać wystarczające informacje, które pozwolą nam w uzasadniony sposób zweryfikować, czy użytkownik jest osobą, której dane osobowe gromadzimy, lub jej upoważnionym
 • przedstawicielem;

 • opisać swoje żądanie wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli je właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.

Nasz proces weryfikacji może również obejmować prośbę o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika lub jego upoważnionego przedstawiciela (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i data urodzenia) lub w celu uzyskania dowodu, że użytkownik udzielił swojemu upoważnionemu przedstawicielowi pozwolenia na działanie w jego imieniu.

Jeśli nasz proces weryfikacji zakończy się pomyślnie, odpowiemy na wniosek użytkownika w terminie i w sposób wymagany przez obowiązujące prawo. Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika i/lub jego upoważnionego przedstawiciela albo uzyskać dowodu, że użytkownik udzielił swojemu upoważnionemu przedstawicielowi pozwolenia na działanie w jego imieniu, podejmiemy próbę skontaktowania się z użytkownikiem w celu poinformowania go o tym fakcie.

Z firmą Quadrant można skontaktować się w poniższy sposób:

 • E-mail: dataprotection@quadstrat.com
 • Telefon: +1 (844) 707-1507 (USA) lub +44 20 4583 0724 (UK)
 • Poczta: 4301 Connecticut Ave | Suite ML1, Washington, DC 20008

W niektórych przypadkach użytkownik może również wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w jego imieniu. Aby to zrobić, użytkownik musi (1) dostarczyć upoważnionemu agentowi pisemną i podpisaną zgodę na złożenie takiego wniosku oraz (2) zweryfikować swoją tożsamość bezpośrednio z nami. Należy pamiętać, że możemy odrzucić wniosek od autoryzowanego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został upoważniony do złożenia takiego wniosku.

ANULOWANIE SUBSKRYPCJI

Jeśli użytkownik przesłał zapytanie za pośrednictwem naszych witryn lub jeśli otrzymuje od firmy Quadrant zaproszenia do udziału w ankietach lub wydarzeniach i woli nie otrzymywać od nas wiadomości elektronicznych w przyszłości, powinien postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie witryny, na której podał takie informacje, zasubskrybował lub zarejestrował się, albo napisać na adres: dataprotection@quadstrat.com, aby zrezygnować z otrzymywania wszystkich wiadomości od firmy Quadrant.

KOMERCYJNIE ROZPOZNAWANY SYGNAŁ REZYGNACJI

Firma Quadrant uznaje w zasadzie komercyjnie rozpoznawane preferowane sygnały rezygnacji (np. Globalne mechanizmy kontroli prywatności). Rozpoznanie tego sygnału dotyczy tylko określonego urządzenia i/lub przeglądarki, która przekazuje sygnał i nie obejmuje wszystkich urządzeń/przeglądarek używanych do uzyskiwania dostępu do usług firmy Quadrant.

ZMIANY

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach, technologii, wymogach prawnych i innych czynnikach. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności wejdą one w życie natychmiast po ich opublikowaniu. Aby zobaczyć, kiedy niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmieniona, wystarczy sprawdzić datę znajdującą się u góry tej strony. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk przetwarzania informacji.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub chęci skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem:

Quadrant Strategies LLC
dataprotection@quadstrat.com
Telefon: +1 (844) 707-1507 (numer bezpłatny w Stanach Zjednoczonych)
lub +44 20 4583 0724 (Wielka Brytania)
E-mail: 4301 Connecticut Ave | Suite ML1 Washington, DC 20008