PrivacybeleidPrivacybeleid

Laatst bijgewerkt op 7 november 2023

INLEIDING

Quadrant Strategies, LLC en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk ‘Quadrant‘, ‘wij‘ of ‘we‘) begrijpen dat uw privacy belangrijk voor u is. Wij zetten ons in om uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder alle informatie aan de hand waarvan u als individueel persoon kunt worden geïdentificeerd (gezamenlijk ‘persoonsgegevens‘). Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie over wie we zijn en hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken of delen. Er wordt ook uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons of toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen als u een klacht heeft. Alle privacypraktijken en -methoden die in dit privacybeleid worden beschreven, zijn uitsluitend van toepassing voor zover toegestaan door toepasselijke normen, wetten en vereisten. Termen die in dit privacybeleid worden gedefinieerd, hebben de betekenis die er in dit privacybeleid aan worden toegekend.

TOEPASSING

Tenzij hieronder anders wordt vermeld, is dit privacybeleid van toepassing op de persoonsgegevens die Quadrant als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt in verband met de onderzoeksactiviteiten en klantendiensten van Quadrant, en die worden verzameld van personen die zich registreren voor of deelnemen aan onze onderzoeksactiviteiten, huidige, voormalige en potentiële klanten, leveranciers en partners, of via onze websites, applicaties en communicaties die een link naar dit privacybeleid bevatten (gezamenlijk de ‘Websites‘).

Niet van toepassing. Dit privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken met betrekking tot werknemers, sollicitanten en aannemers. Neem contact met ons op via onderstaande gegevens onder het kopje ‘Contact opnemen’ als u deze kennisgevingen nodig heeft.

Daarnaast is dit privacybeleid, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet van toepassing op de mate waarin wij persoonsgegevens verwerken namens onze klanten of leveranciers als een ‘verwerker’ of ‘dienstverlener’ onder de toepasselijke privacywetgeving (‘gegevens van derden‘). Onze verwerking van gegevens van derden is onderworpen aan de voorwaarden van onze contracten met elke leverancier of klant, die de ‘verwerker’ of het ‘bedrijf’ is onder de toepasselijke privacywetgeving voor de gegevens die we namens hen verwerken. In dergelijke gevallen zijn de leveranciers of klanten van Quadrant ervoor verantwoordelijk dat er een passende rechtsgrondslag is voor de verwerking van gegevens van derden door Quadrant, en dat voor de verwerking van dergelijke gegevens een passende kennisgeving is gedaan en de nodige toestemming is verkregen.

Aanvullende mededelingen. In sommige gevallen kunnen aanvullende of bijkomende privacyverklaringen (elk een ‘aanvullende verklaring‘) worden verstrekt en van toepassing zijn op bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld en verwerkt in verband met specifieke diensten die wij leveren. Voor zover er een conflict bestaat met dit privacybeleid, is de aanvullende kennisgeving van toepassing op uw persoonsgegevens die onder die aanvullende kennisgeving vallen.

WAT WE VERZAMELEN

Wij verzamelen, gebruiken en zijn verantwoordelijk voor bepaalde persoonsgegevens over u, evenals onderzoeksgegevens, zoals hieronder nader beschreven.

Aanwerving. Om onderzoek uit te voeren, nemen we rechtstreeks contact op of verzamelen we contactgegevens van personen die kunnen deelnemen aan onze onderzoeksactiviteiten (‘onderzoeksdeelnemers‘). We werven onderzoeksdeelnemers doorgaans door middel van direct contact via openbare bronnen zoals LinkedIn, Facebook of andere socialmediaprofielen. We kunnen ook informatie verzamelen uit andere openbaar toegankelijke bronnen, zoals websites van derden of openbare databases. Voor sommige onderzoeken schakelen we externe leveranciers in om lijsten met potentiële respondenten aan ons te leveren. Af en toe kan de klant die opdracht geeft voor het onderzoek (een ‘opdrachtgever van het onderzoek‘) Quadrant lijsten bezorgen met respondenten waarvan hij wil dat wij deze contacteren voor onderzoeksdoeleinden. Quadrant verwerkt de gegevens van derden die we ontvangen van leveranciers en opdrachtgevers van het onderzoek in overeenstemming met de overeenkomsten tussen Quadrant en de partij die deze gegevens verstrekt.

Onderzoeksactiviteiten. Quadrant verzamelt persoonsgegevens rechtstreeks van onderzoeksdeelnemers op de volgende manieren:

 1. Onderzoeksstudies – Door Quadrant geworven deelnemers. Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van onderzoeksdeelnemers die deelnemen aan onderzoeksactiviteiten die wij uitvoeren, zoals online polls, focusgroepen, online forums, panels, enquêtes en persoonlijke interviews. Persoonsgegevens kunnen persoonlijk, per telefoon, sms, e-mail, via onze website en/of een videocommunicatiedienst van derden worden verzameld. Alle persoonsgegevens die tijdens onze onderzoeken worden verzameld, worden verzameld met de actieve en geïnformeerde toestemming van de onderzoeksdeelnemer. Uw persoonsgegevens voor deze projecten worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn of wanneer de wettelijke verplichting om deze te bewaren, is verstreken, wat doorgaans negentig (90) dagen na voltooiing van het project is.
 2. Panels van Quadrant. Wanneer onderzoeksdeelnemers zich registreren om lid te worden van een van onze marktonderzoekpanels, verzamelen en bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn om contact op te nemen met die onderzoeksdeelnemers en om vast te stellen of ze in aanmerking komen voor deelname aan een bepaald project. We bewaren deze persoonsgegevens veilig voor zo lang als nodig is voor de werving voor projecten. De persoonsgegevens van elk panellid voor individuele projecten worden echter verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn of wanneer de wettelijke verplichting om deze te bewaren, is verstreken, wat meestal negentig (90) dagen na de voltooiing van het project is.
 3. Activiteiten voor gezamenlijk onderzoek. Quadrant doet vaak een beroep op externe onderzoeksleveranciers die onderzoeksdeelnemers met wie ze een reeds bestaande relatie hebben, rechtstreeks kunnen werven voor een onderzoek, waarna de onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd met minimale deelname van Quadrant of de opdrachtgever van het onderzoek. In dergelijke gevallen kan Quadrant materiaal, zoals interviewvragen of gesprekshandleidingen, ter beschikking stellen voor het onderzoek. Quadrant zal dan enkel optreden als waarnemer en een minimale hoeveelheid persoonsgegevens verzamelen (waaronder gegevens zoals een LinkedIn-link of video’s van deelname aan een focusgroep). Uw persoonsgegevens voor deze projecten worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn of wanneer de wettelijke verplichting om deze te bewaren, is verstreken, wat doorgaans negentig (90) dagen na voltooiing van het project is.
 4. Onderzoeksgegevens. Quadrant kan tijdens het uitvoeren van een onderzoek antwoorden verzamelen van onderzoeksdeelnemers die niet onder de definitie van persoonsgegevens vallen (‘onderzoeksgegevens‘). Als onderzoeksdeelnemer kunt u bijvoorbeeld enquêtes ontvangen van Quadrant. In deze enquêtes worden vragen gesteld over uw interesses, behoeften en houdingen. Quadrant ontvangt uw antwoorden op deze enquêtes, maar uw individuele antwoorden worden doorgaans geanonimiseerd tot een geaggregeerde gegevensset als onderdeel van onze presentatie aan de opdrachtgever van het onderzoek. Een ander voorbeeld van onderzoeksinformatie zijn bewerkte en onscherpe video-opnamen van een focusgroep of interview die worden gedeeld met de opdrachtgever van het onderzoek. De belangrijkste uitzondering hierop is dat we bij gelegenheid, indien vooraf aangevraagd en met de juiste toestemming, scherpe video-opnamen van een focusgroep aan een opdrachtgever van het onderzoek kunnen verstrekken. Deze vorm van persoonsgegevens wordt uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en wordt verwijderd zodra deze niet langer nodig is of wanneer de wettelijke verplichting om deze te bewaren, is verstreken, doorgaans binnen negentig (90) dagen na voltooiing van het project. In gevallen waarin er sprake is van een uitzondering, worden de specifieke voorwaarden van die uitzondering aan het begin van het onderzoek aan de onderzoeksdeelnemers bekendgemaakt, wordt toestemming van die onderzoeksdeelnemers verkregen en heeft de onderzoeksdeelnemer de mogelijkheid om zijn/haar toestemming in te trekken.

Soorten verzamelde persoonsgegevens. We kunnen de volgende informatie rechtstreeks van u verzamelen:

 • Uw volledige naam en contactgegevens, waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsgegevens, zoals uw bedrijfsnaam en functietitel
 • Burgerservicenummer of andere informatie aan de hand waarvan wij uw identiteit kunnen controleren en verifiëren, met uw uitdrukkelijke toestemming
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslachtsgegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming
 • Nationale identiteit en ras/etniciteit, met uw uitdrukkelijke toestemming
 • Volledig adres en postcode, IP-adres of andere locatiegegevens, als u ervoor kiest deze met ons te delen
 • Identificatienummers van klanten
 • Uw gezicht/foto/video- en stemopnamen, met uw uitdrukkelijke toestemming
 • Uw persoonlijke of professionele interesses, waaronder inkomen, politieke opvattingen of affiliatie, seksuele voorkeuren, medische aandoeningen (geen dossier), religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond en bijnamen, met uw uitdrukkelijke toestemming
 • Uw professionele online aanwezigheid, bijv. Facebook/LinkedIn/Twitter/socialmedia-ID/-handle of -profielen

We verzamelen deze persoonsgegevens zoals vereist voor het uitvoeren van ons onderzoek en andere zakelijke activiteiten. Van de hierboven genoemde gegevens vallen burgerservicenummer, nationale, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of affiliatie, seksuele voorkeuren, medische aandoeningen, religieuze of filosofische overtuigingen en/of vakbondslidmaatschap ook onder de noemer gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens van een ‘speciale categorie’. In sommige gevallen moet u aanvullende persoonsgegevens (waaronder gevoelige persoonsgegevens) verstrekken om volledig te kunnen deelnemen aan een onderzoek, zoals een focusgroep of diepte-interview. Als u geen persoonsgegevens of gevoelige persoonsgegevens verstrekt waar wij om vragen, kan dit ons vertragen of verhinderen om diensten aan u en onze klanten te verlenen. Als u een beloning wordt aangeboden voor uw deelname, moet u persoonsgegevens (waaronder gevoelige persoonsgegevens), zoals een ingevuld W-9- of W-8BEN-formulier en uw e-mailadres, verstrekken aan Quadrant of een externe dienstverlener met wie we een contract hebben afgesloten om betalingen te verrichten aan onderzoeksdeelnemers. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, kan Quadrant u geen beloningen uitbetalen die verband houden met uw deelname aan ons onderzoek.

Er zijn geen andere wettelijke of contractuele vereisten voor u om ons uw persoonsgegevens te verstrekken.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Quadrant verzamelt en verwerkt persoonsgegevens en onderzoeksgegevens in het kader van zijn onderzoeksactiviteiten. Zo vraagt Quadrant bijvoorbeeld demografische informatie aan onderzoeksdeelnemers om leden of huishoudens te laten kwalificeren voor onderzoeken die gericht zijn op specifieke groepen. Quadrant gebruikt deze informatie ook om ervoor te zorgen dat onze onderzoeksprojecten een getrouwe afspiegeling zijn van de bevolking als geheel. Quadrant kan uw persoonsgegevens of onderzoeksgegevens ook gebruiken om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en verplichtingen inzake bedrijfsrapportage.

Persoonsgegevens en onderzoeksgegevens kunnen worden gecombineerd met informatie die Quadrant over u verzamelt uit openbare bestanden. Deze informatiebronnen helpen ons bij het uitvoeren van onze onderzoeksactiviteiten, zoals online enquêtes, diepte-interviews en focusgroepen.

Onderzoeksdeelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid om deelname te weigeren of zich terug te trekken uit het onderzoeksproject nadat ze hebben ingestemd met deelname. Raadpleeg het gedeelte ‘Hoe u uw rechten kunt uitoefenen’ van dit privacybeleid.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden kan geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op:

 • Onze legitieme belangen. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken ter behartiging van onze legitieme zakelijke belangen, zoals het verlenen van toegang tot de diensten die we hebben gecontracteerd met opdrachtgevers van het onderzoek, het beschermen, onderhouden en verbeteren van onze marktonderzoeksdiensten en in het algemeen het exploiteren of verbeteren van ons bedrijf;
 • Uw toestemming. Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zal Quadrant uw toestemming verkrijgen voor dit privacybeleid en onze verzameling, ons gebruik en onze openbaarmaking van uw persoonsgegevens;
 • Uitvoering van ons contract met u. U moet uw persoonsgegevens (volledige naam en contactgegevens) delen met Quadrant om een contract met ons te kunnen afsluiten, zoals onze panelovereenkomst of een andere toestemming om deel te nemen aan een onderzoek; en/of
 • Naleving van wetten. Het verwerken van bepaalde informatie kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS; ONTVANGERS VAN GEGEVENS EN INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Quadrant zal uw persoonsgegevens niet opzettelijk bekendmaken of overdragen (en zal redelijke stappen ondernemen om de ongeoorloofde of toevallige bekendmaking ervan te voorkomen) aan derden zonder wettelijke basis of zoals anderszins door de wet is toegestaan, hetzij voor eigen marketingdoeleinden van die derden of anderszins, behalve zoals beschreven in dit gedeelte.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan externe dienstverleners die door Quadrant zijn ingehuurd om diensten te verlenen in verband met de websites en in verband met de bedrijfsactiviteiten van Quadrant, met inbegrip van bepaalde klantendiensten, op de manier die is overeengekomen in onze overeenkomsten voor diensten aan klanten en in eventuele overeenkomsten met u. Bij het uitvoeren van onderzoek kunnen we uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die diensten en functies namens ons uitvoeren om onze interacties met u te ondersteunen, waaronder bijvoorbeeld het verwerken van wervingsmaterialen, het beheren van enquêtes, het hosten van enquêtes, het ontwerpen en/of uitvoeren van de functies van de enquête, het analyseren van de interacties van gebruikers met een enquête, het uitvoeren van focusgroepen of interviews of in het algemeen het communiceren met u. Geluidsopnamen van interviews, focusgroepsessies en andere onderzoeksactiviteiten, die persoonsgegevens kunnen bevatten als u deze tijdens de onderzoeksactiviteit heeft gedeeld, kunnen worden gedeeld met een commercieel beschikbare transcriptieservice met als doel het transcriberen van de informatie die u tijdens het onderzoek heeft verstrekt. Video-opnamen kunnen worden gedeeld met een leverancier die zorgt voor het bewerken en/of onscherp maken van gezichten om persoonsgegevens uit dergelijke opnamen te verwijderen.

Wij handhaven processen die zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat elke verwerking van persoonsgegevens door externe dienstverleners in overeenstemming met dit privacybeleid plaatsvindt en de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens beschermt. Als wij een externe leverancier inschakelen om uw persoonsgegevens te verwerken, is de leverancier onderworpen aan bindende contractuele verplichtingen om: (i) de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies; en (ii) maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen; samen met alle aanvullende vereisten onder de toepasselijke wetgeving.

Daarnaast kunnen we informatie over u openbaar maken:

 • Aan u en, indien van toepassing, uw aangewezen vertegenwoordiger;
 • Aan onze gelieerde ondernemingen en volledige dochterondernemingen;
 • Voor legitieme zakelijke doeleinden (waaronder het exploiteren van onze websites en het leveren van diensten aan u of onze opdrachtgevers van het onderzoek);
 • Als reactie op wettige verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen;
 • Zoals vereist door de wet of een juridisch proces;
 • Wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • Als openbaarmaking noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen;
 • Om onze eigendommen, diensten en wettelijke rechten te beschermen;
 • Om fraude tegen Quadrant, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en/of zakenpartners te voorkomen;
 • Ter ondersteuning van audit-, compliance- en corporate governance-functies; of
 • Om alle toepasselijke wetgeving na te leven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken of overdragen in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere beschikking van ons bedrijf of een deel daarvan.

We verzamelen persoonsgegevens en onderzoeksinformatie wereldwijd en slaan die informatie voornamelijk op in de Verenigde Staten. Bovendien kunnen de websites overal ter wereld worden bekeken en gehost door Quadrant en onze externe dienstverleners. We kunnen uw gegevens overdragen, verwerken en opslaan buiten het land waar u woont, naar elke plaats waar wij, Quadrant, of onze externe dienstverleners actief zijn voor onze bedrijfsdoeleinden. Af en toe kunnen persoonsgegevens door onze externe dienstverleners van het ene land naar het andere worden overgedragen. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens en onderzoeksgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en wordt gedekt door passende contractuele vereisten.

We hebben wettelijke mechanismen ingesteld om een adequate bescherming te garanderen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Quadrant en eventuele externe dienstverleners, met inbegrip van de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen dan het land waarin u verblijft of een land dat geen ‘adequaatheidsbesluit’ of vergelijkbaar besluit heeft ontvangen van de relevante regelgevende instantie. Waar dit wettelijk vereist is, zorgen we ervoor dat dergelijke overdrachten onderworpen zijn aan een adequaat overdrachtsmechanisme zoals beschreven in de relevante wetgeving inzake gegevensprivacy. Als u meer informatie wilt over deze juridische mechanismen, waaronder de Standaardcontractbepalingen van de Europese Unie (‘EU‘), neem dan contact met ons op via de gegevens onder het kopje ‘Contact opnemen’. Door gebruik te maken van een van de websites, informatie te verstrekken op een van de websites of deel te nemen aan ons onderzoek, stemt u vrijwillig in met de grensoverschrijdende overdracht en hosting van dergelijke gegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen door Quadrant worden opgeslagen op een server in de Verenigde Staten. Amerikaanse overheidsinstanties kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen op Amerikaanse servers krachtens Amerikaanse toezichtwetten, maar er zijn momenteel geen effectieve verhaalmechanismen voor degenen die bezwaar maken tegen deze toegang.

GEGEVENSBEVEILIGING

Quadrant verbindt zich ertoe de gegevens die u ons verstrekt veilig te bewaren en heeft algemeen aanvaarde technologische en operationele veiligheidsnormen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Leveranciers, contractanten of partners van Quadrant die toegang hebben tot uw persoonsgegevens in verband met het verlenen van diensten aan Quadrant zijn contractueel verplicht de informatie vertrouwelijk te behandelen en mogen deze informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de diensten waarvoor zij door ons zijn ingehuurd.
Quadrant beveiligt persoonsgegevens ook tegen ongeoorloofde toegang. Alleen bevoegde werknemers of contractanten van Quadrant en externe dienstverleners die toegestane zakelijke functies uitvoeren, hebben toegang tot deze databases. Daarnaast zijn deze werknemers, contractanten en dienstverleners verplicht om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Ondanks deze redelijke voorzorgsmaatregelen kan Quadrant niet garanderen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

JUISTHEID VAN GEGEVENS

Quadrant neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat:

 • uw persoonsgegevens die wij verwerken nauwkeurig zijn en, waar nodig, worden bijgewerkt; en dat
 • uw persoonsgegevens die wij verwerken en die onjuist zijn (gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt) onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.

Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen om de juistheid van uw persoonsgegevens te bevestigen.

RETENTIE

We bewaren informatie over u, uw deelname aan ons onderzoek en uw gebruik van onze websites zo lang als nodig is om aan onze legitieme zakelijke doeleinden, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, te voldoen. De specifieke perioden gedurende welke we informatie over u bewaren, variëren afhankelijk van de aard van de informatie, waarom we de informatie nodig hebben en of de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd. We houden ook rekening met de minimale en maximale noodzakelijke bewaarperioden die worden voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, aanbevolen door industrienormen, vermeld in contracten met onze opdrachtgevers van het onderzoek en leveranciers en andere wettelijke verplichtingen.

COOKIES

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën, waaronder pixeltags of webbakens (gezamenlijk ‘cookies‘), om bepaalde informatie op onze websites te verzamelen. Wij staan bepaalde derden ook toe om cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën te gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze websites. De gegevens die door deze trackingtechnologieën worden verzameld, kunnen bestaan uit (a) uw internetprotocol (IP)-adres, unieke apparaat-ID’s, locatie, browsertype en informatie over uw internetprovider; (b) informatie over wanneer en hoe u onze websites bezoekt en gebruikt, zoals de domeinen die u bezoekt, welke functies u gebruikt en hoelang, de website die u naar ons heeft doorverwezen en datum-/tijdstempels in verband met uw gebruik; (c) informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de websites, zoals het type apparaat, de apparaat-ID en de apparaat-/browserinstellingen; en (d) de locatie van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de websites op basis van gps- of wifigebruik.
We maken onderscheid tussen cookies die essentieel zijn voor de technische functies van de diensten en optionele analytische cookies.

Soort cookie Omschrijving
Essentiële cookies Dit zijn cookies die nodig zijn om de basisfuncties van de websites mogelijk te maken, zoals het aanpassen van uw toestemmingsvoorkeuren en andere functies voor probleemoplossing en beveiliging. Zonder deze essentiële cookies werken de websites niet zo soepel voor u als de bedoeling is.
Analysecookies Analysecookies stellen ons in staat meer te weten te komen over hoeveel bezoekers we op onze websites hebben, hoe vaak ze ons bezoeken en hoe vaak een gebruiker specifieke pagina’s op onze websites heeft bekeken. Hoewel analysecookies ons in staat stellen om specifieke informatie te verzamelen over de pagina’s die u bezoekt en of u onze websites meerdere keren heeft bezocht, kunnen we ze niet gebruiken om details zoals uw naam of adres te achterhalen. We gebruiken Google Analytics. Raadpleeg voor meer informatie over Google Analytics ‘Hoe Google gegevens gebruikt van websites of apps die onze services gebruiken’ op www.google.com/policies/privacy/partners/ of een andere URL die Google van tijd tot tijd kan verstrekken.

MINDERJARIGEN

Quadrant zal nooit de persoonsgegevens verwerken van personen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouder of voogd. In het geval we per ongeluk persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd, zullen we dergelijke persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen zodra we hiervan op de hoogte zijn gesteld.

UW RECHTEN

Afhankelijk van waar u woont en de soorten persoonsgegevens in kwestie, kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens. Onder lokale toepasselijke wetgeving, waaronder die in de EU/EER, het VK, Brazilië, India en/of bepaalde staten in de Verenigde Staten (bijv. Californië), kunt u bijvoorbeeld de onderstaande rechten hebben. Houd er rekening mee dat veel van deze rechten onderhevig zijn aan uitzonderingen en beperkingen.

 • Recht op toegang. U heeft het recht om te weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, als dat het geval is, om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die worden verwerkt, met inbegrip van het aanvragen van een kopie daarvan.
 • Recht op rectificatie. U heeft het recht om ons te verzoeken onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren of aan te vullen.
 • Recht op wissen/verwijdering (d.w.z. het recht om vergeten te worden). U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of, indien van toepassing, uw persoonsgegevens te anonimiseren.
 • Het recht om te weten dat gegevensverwerking bestaat. U heeft het recht om bevestiging te vragen over hoe persoonsgegevens worden opgeslagen, op welke manier en voor welk doel.
 • Het recht op anonimisering. U heeft het recht om ons te vragen onnodige of overmatige persoonsgegevens te anonimiseren.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aanleveren; en u heeft het recht om dergelijke persoonsgegevens aan een andere entiteit door te geven.
 • Recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór het moment waarop u uw intrekking kenbaar heeft gemaakt, hebben uitgevoerd.
 • Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht om het verkopen of delen van persoonsgegevens te verbieden. Volgens de wetgeving die geldt in Californië, VS heeft u het recht om de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens te weigeren. ‘Delen’ wordt ruim gedefinieerd en omvat het tegen betaling verstrekken van persoonsgegevens van een consument aan een derde partij. Momenteel ‘delen’ of verkopen we uw persoonsgegevens niet.
 • Het recht om meer informatie op te vragen. U heeft het recht om meer informatie op te vragen over de publieke en private entiteiten waarmee wij persoonsgegevens hebben gedeeld en informatie over de mogelijkheid om toestemming te onthouden en de gevolgen van een dergelijke beslissing.
 • Het recht om af te zien van het gebruik van geautomatiseerde besluitvormingstechnologie. U heeft het recht om u uit te schrijven en, indien van toepassing, een herziening aan te vragen van geautomatiseerde besluiten die van invloed zijn op uw belangen. Op dit moment maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingstechnologie.
 • Recht op het weigeren van ons gebruik van uw gevoelige persoonsgegevens (in bepaalde gevallen en indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving). U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens te verzoeken. Op dit moment gebruiken of onthullen we gevoelige persoonsgegevens echter niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd of zoals anderszins is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en dit gebruik kan niet worden beperkt onder de wetgeving die geldt in Californië, VS.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door ons. Als u zich in India bevindt, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een klachtenfunctionaris. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of klachtenfunctionaris.
Als u ervoor kiest om gebruik te maken van een van deze rechten onder de toepasselijke wetgeving, zullen we binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven periode reageren. Houd er rekening mee dat veel van de bovenstaande rechten onderhevig zijn aan uitzonderingen en beperkingen. Als we niet in staat zijn om de gevraagde gegevens te verstrekken of de door u gevraagde wijziging door te voeren, dan wordt u in kennis gesteld van de redenen voor dergelijke beslissingen.
Uw rechten en onze antwoorden zullen verschillen afhankelijk van de staat of het land waar u woont. Houd er rekening mee dat u zich mogelijk in een rechtsgebied bevindt waar wij niet verplicht zijn om aan een verzoek te voldoen, of een gebied waarin wij niet in staat zijn om hieraan te voldoen. In een dergelijk geval is het mogelijk dat uw verzoek niet wordt ingewilligd.
We discrimineren niet tegen personen die hun rechten uitoefenen zoals beschreven in dit privacybeleid. Quadrant kan echter vereisen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt om toegang te verlenen tot onze diensten of om deel te nemen aan ons onderzoek.

HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

Alleen u, of een persoon die geregistreerd staat bij de toepasselijke overheidsinstantie, waar dit vereist is (bijv. Californië), en die u machtigt om namens u te handelen, mag een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Het verifieerbare consumentenverzoek moet:

 • Voldoende informatie bevatten zodat we redelijkerwijs kunnen controleren of u de persoon bent over wie we persoonsgegevens hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Uw verzoek gedetailleerd beschrijven, zodat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden.

Ons verificatieproces kan ook een verzoek om aanvullende informatie omvatten om uw identiteit of de identiteit van uw gevolmachtigde te bevestigen (zoals uw naam, e-mailadres en geboortedatum) of om bewijs te verkrijgen dat u uw gevolmachtigde toestemming heeft gegeven om namens u te handelen.

Als ons verificatieproces succesvol is, zullen we op uw verzoek reageren binnen de tijd en op de manier die door de toepasselijke wetgeving worden vereist. Als we de identiteit van u en/of uw gevolmachtigde niet kunnen valideren of geen bewijs kunnen verkrijgen dat u uw gevolmachtigde toestemming heeft gegeven om namens u te handelen, dan zullen we proberen contact met u op te nemen om u te informeren.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met Quadrant:

 • E-mail: dataprotection@quadstrat.com
 • Telefoon: +1 (844) 707-1507 (VS) of +44 20 4583 0724 (Verenigd Koninkrijk)
 • Post: 4301 Connecticut Ave | Suite ML1, Washington, DC 20008, Verenigde Staten

In bepaalde gevallen kunt u ook een gevolmachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen. Om dit te doen, moet u (1) de gevolmachtigde schriftelijke en ondertekende toestemming geven om een dergelijk verzoek in te dienen en (2) uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons verifiëren. Let op: we kunnen een verzoek van een gevolmachtigde weigeren wanneer deze geen bewijs overlegt waaruit blijkt dat hij/zij gemachtigd is om een dergelijk verzoek in te dienen.

UITSCHRIJVEN

Als u een aanvraag heeft ingediend via onze websites, of als u uitnodigingen ontvangt voor enquêtes of evenementen van Quadrant en u in de toekomst geen elektronische communicatie van ons wenst te ontvangen, volg dan de instructies op de pagina van de website waar u dergelijke informatie heeft verstrekt, waar u zich heeft ingeschreven of geregistreerd, of stuur een e-mail naar dataprotection@quadstrat.com om u uit te schrijven voor alle communicatie van Quadrant.

COMMERCIEEL ERKEND SIGNAAL VOOR OPT-OUT

Quadrant erkent over het algemeen commercieel erkende voorkeursignalen voor opt-out (bijv. Global Privacy Controls). De erkenning van dit signaal is alleen van toepassing op het specifieke apparaat en/of de specifieke browser die het signaal doorgeeft en is niet van toepassing op alle apparaten/browsers die u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten van Quadrant.

WIJZIGEN

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken, technologie, wettelijke vereisten en andere factoren te weerspiegelen. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in dit privacybeleid, worden deze onmiddellijk na publicatie van kracht. U kunt de datum bovenaan deze pagina controleren om te zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze praktijken inzake gegevensverwerking.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u in contact wilt komen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via:

Quadrant Strategies, LLC
dataprotection@quadstrat.com
Telefoonnummer: +1 (844) 707-1507 (gratis in de VS)
of +44 20 4583 0724 (Verenigd Koninkrijk)
Post: 4301 Connecticut Ave | Suite ML1 Washington, DC 20008, Verenigde Staten